×

MÓJ KOSZYK ×

Brak książek w koszyku

MOJE ULUBIONE ×

Twoja lista jest pusta

Regulamin

Cześć!

Nazywam się Ewa Madej - prowadzę działalność gospodarczą pod firmą Księgarnia TUCZYTAM EWA MADEJ z siedzibą w Kętach przy Rynek 4, 32-650 Kęty, NIP: 5492157631, w ramach której prowadzę sklep internetowy znajdujący się stronie www.tuczytamkety.pl

Przed Tobą znajduje się regulamin, który określa zasady korzystania ze sklepu internetowego w związku z zawieraniem umów sprzedaży na odległość. Znajdziesz w nim wszelkie informacje potrzebne do zrobienia zakupów w szczególności informacje o:

 1. sposobie złożenia zamówienia
 2. warunkach dotyczących zawarcia umowy
 3. możliwości odstąpienia od umowy
 4. możliwych formach dokonania płatności za zamówienie
 5. przewidzianych sposobach wysyłki
 6. postępowaniu reklamacyjnym

We wszelkich sprawach możesz się ze mną skontaktować wysyłając wiadomość mailową na adres: tuczytam9@gmail.com lub telefonicznie 695 670 614 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep jest własnością Ewy Madej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Księgarnia TUCZYTAM EWA MADEJ z siedzibą w Kętach przy ulicy Rynek 4, 32-650 Kęty, NIP: 5492157631;
 2. Sklep umożliwia Kupującemu zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie.
 3. Regulamin sklepu określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 4.  Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:
 1. Sklep - serwis internetowy działający pod adresem www.tuczytamkety.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty;
 2. Sprzedawca - Ewa Madej prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Księgarnia TUCZYTAM EWA MADEJ z siedzibą w Kętach przy ulicy Rynek 4, 32-650 Kęty, NIP: 5492157631;
 3. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Regulamin - niniejszy regulamin znajdujący się na stronie www.tuczytamkety.pl/regulamin;
 6. Punkt odbioru zamówień - księgarnia TuCzyTam znajdująca się w Kętach (32-650) przy ul. Rynek 4;
 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 8. Produkt  – produkty fizyczne prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży;

5. Aby korzystać ze Sklepu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych: posiadanie dostępu do sieci Internet, posiadanie przeglądarki internetowej np. Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Opera lub Safari; posiadanie aktywnego adresu e-mail.

6. Odpowiedzi na zgłaszane wątpliwości dotyczące Regulaminu udziela Sprzedawca.

7. Korzystanie ze Sklepu, w tym złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji konta w Sklepie.

§2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną polegające na:

 1. umożliwieniu Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;
 2. założeniu i utrzymaniu konta w Sklepie;
 3. wysyłanie za pomocą wiadomości mailowych informacji handlowych, promocji, informacji o nowościach w formie newslettera.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są nieodpłatnie.

3. Na koncie o którym mowa w §2 ust.1b) przechowywane są dane Kupującego oraz historia zamówień złożonych w Sklepie z użyciem konta. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z jego wykorzystaniem.

4. W celu założenia konta o którym mowa w §2 ust.1b) należy dokonać rejestracji za pośrednictwem strony www.tuczytamkety.pl wprowadzając do formularza rejestracyjnego: login i hasło dostępu oraz dane osobowe, tj: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, kraj zamieszkania. Podanie danych osobowych służących do założenia konta jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych danych powoduje brak możliwości skorzystania z usługi. Konto może w każdym czasie zostać usunięte na żądanie Kupującego zgłoszone Sprzedawcy.

5. Kupującego obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym w szczególności przesyłanie takich treści poprzez formularze dostępne w Sklepie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usunięcia treści o charakterze bezprawnym oraz usunięcia konta Kupującego dostarczającego takie treści.

6. Sprzedawca wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Kupującemu podczas korzystania ze Sklepu w tym w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Ze względu na występujące zagrożenia związane z korzystaniem z sieć Internet takie jak występowanie wirusów komputerowych, nieuprawnione ingerencje osób trzecich itp. Sprzedawca zaleca korzystanie z legalnego i aktualnego oprogramowania na urządzeniach użytkowania, za pośrednictwem których składa zamówienia w celu zapewnienia ochrony.

7. W celu uzyskania informacji o których mowa w §2 ust.1c) Kupujący może zakładając konto lub nabywając produkt bez rejestracji wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa lub zapisać się do newslettera poprzez wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego się na stronie www.tuczytamkety.pl

8. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i umożliwia Sprzedawcy wysyłanie na wskazany adres mailowy informacji dotyczących nowości, promocji, produktów lub wydarzeń i akcji.

9. Zgoda na otrzymywanie informacji drogą handlową nie jest wymagana do zawarcia umowy sprzedaży. Zgoda może zostać cofnięta przez Kupującego w każdej chwili poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdej przesłanej informacji.

10. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, można zgłaszać drogą elektroniczną wysyłając wiadomość mailową na adres tuczytam@tuczytamkety.pl. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego takie jaki: imię i nazwisko, dane do korespondencji oraz wskazanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, a jej rozstrzygnięcie zostanie przekazane składającemu reklamację na jego adres mailowy.

§3 Składanie oraz realizacja zamówienia

 1. Zamówienie może zostać złożone z wykorzystaniem konta o którym mowa w §2 ust.1b) lub też bez rejestracji w Sklepie - po podaniu niezbędnych danych do realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży.
 2. Zakupu produktów dostępnych w Sklepie można dokonać codziennie przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Wyjątek stanowi moment, kiedy w sklepie dokonywane są prace konserwacyjne.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący wybiera produkty znajdujące się w Sklepie poprzez dodanie ich do koszyka, wypełnia formularz zamówienia, wybiera sposób dostawy oraz sposób płatności. Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży na odległość złożoną Sprzedającemu.
 4. Kupujący otrzyma powiadomienie o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany w formularzu adres mailowy. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia, informacja o braku możliwości realizacji zamówienia zostanie niezwłocznie przekazana Kupującemu.
 5. Momentem zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 6. Do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Kupującego. Akceptując regulamin Kupujący oświadcza, że posiada zdolność do zawarcia umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 7. Kupujący zobowiązany jest do podania przy rejestracji lub w formularzu zamówień prawdziwych, kompletnych i aktualnych niezbędnych danych osobowych. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi Kupujący. Zakupów nie można dokonać anonimowo ani pod pseudonimem.
 8. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu zapłaty od Kupującego poprzez wysyłkę zamówienia na adres podany przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.
 9. Czas realizacji jest orientacyjnym czasem liczonym od chwili przyjęcia zamówienia i nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych, chyba że w opisie produktu zamieszonym w Sklepie wskazany jest inny termin. Dostarczenie przesyłki do kupującego powinno być zrealizowane w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

§ 4 Ceny produktów, dostawa i płatność

 1. Ceny produktów na stronie Sklepu są cenami brutto podawanymi w złotych polskich.
 2. Cena znajdująca się przy produktach dostępnych na stronie Sklepu nie zawierają kosztów dostawy zamówienia.
 3. Ostateczna wiążąca cena produktu wskazana jest na stronie Sklepu w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.
 4. Koszt dostawy zamówienia jest zależny od wybranego sposobu dostawy i ponosi go Kupujący, chyba że Sprzedawca wskaże inaczej. Informacje o możliwych sposobach dostawy zamówienia wraz z wysokością ich kosztów udostępnione są Kupującemu w trakcie składania zamówienia oraz znajdują się na stronie www. tuczytamkety.pl/formy-dostawy
 5. Informacja o łącznym koszcie zamówienia obejmująca cenę produktów oraz koszt dostawy widoczna jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 6. Informacje o dostępnych metodach płatności za zamówienie znajdują się na stronie www.tuczytamkety.pl/formy-platnosci oraz udostępniane są Kupującemu w trakcie składania zamówienia.
 7. Płatność za zamówienie Kupujący może uiścić:
 1. przelewem bankowym na wskazany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia numer rachunku bankowego w terminie 3 dni od zawarcia umowy. W przypadku nie uiszczenia płatności w terminie po jego upływie zamówienie zostanie anulowane. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu należności za zamówienie;
 2. za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
 3. gotówką przy odbiorze osobistym;
 4. płatnością elektroniczną imoje obsługiwaną są przez operatora płatności: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

8. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wysyłany jest łącznie z zamówionymi produktami.

§ 5 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie kupionych produktów odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od umowy, Konsument informuje Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w §11 ust.2 przed upływem terminu odstąpienia od umowy na adres mailowy tuczytam@tuczytamkety.pl lub na adres siedziby Księgarnia Tuczytam ul. Rynek 4, 32-650 Kęty.
 4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu rzeczy Sprzedawcy lub przekazania ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszelkie płatności, których dokonał, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia rzeczy (jeżeli został on pokryty przez Konsumenta). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 9. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta wskazane w niniejszym paragrafie przysługują również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Zgodnie z art. 38. ustawy o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§6 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkty wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, za wady fizyczne lub prawne (rękojmia za wady).
 3. W związku z wystąpieniem wad Kupujący może złożyć reklamację wysyłając ją na adres ul. Rynek 4, 32-650 Kęty lub drogą mailową na adres tuczytam@tuczytamkety.pl. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona zawierać dane kontaktowe Kupującego, informację o rodzaju wad oraz roszczenie Kupującego.
 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji ustosunkuje się do niej za pomocą takiego środka komunikacji, jaki został wykorzystany do złożenia zamówienia.
 6. Przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§7 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych klientów Sklepu zawarte są w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://tuczytamkety.pl/polityka-prywatnosci

§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów w związku z zawartą umową Sprzedawca zgadza się na postępowanie mediacyjne.
 2. Kupujący będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów reklamacji tj. m.in. :
 1. zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej
 2. zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
 3. zwrócić się o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. rozwiązywania sporu drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.tuczytamkety.pl/regulamin oraz udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021.
 3. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę. W przypadku wprowadzenia zmiany w Regulaminie do umów zawartych przed jego zmianą stosuje się Regulamin, który obowiązywał w momencie zawarcia umowy.
 4. Ogłoszenia, reklamy, ceny, promocje i inne informacje znajdujące się na stronach www.tuczytamkety.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W sytuacji, gdy któreś z postanowień niniejszego regulaminu byłoby mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. postanowienia te uznane są za nieważne, a zamiast nich zastosowanie mają przepisy tej ustawy.

zał. nr 1 odstąpienie od umowy

zał. nr 2 formularz reklamacyjny

Spotkajmy się w naszej księgarni stacjonarnej

Rynek 4, Kęty

WIĘCEJ
Wydarzyło się

co TAM się dzieje?

WIĘCEJ
TU kultura
Spotkanie autorskie z Adamem Zbyrytem - Człowiekiem z puszczy
Doświadczenia Pana Kleksa - warsztaty naukowe Fabryki Kreatywności
Prelekcja przyrodnicza Fundacji Mysikrólik
Koncert MARANTA - Anna Dudziak i Marcin Majcherek