×

MÓJ KOSZYK ×

Brak książek w koszyku

MOJE ULUBIONE ×

Twoja lista jest pusta

Kwestię ZWROTÓW reguluje paragraf 5 Regulaminu naszego sklepu internetowego:

§ 5 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie kupionych produktów odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od umowy, Konsument informuje Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w §11 ust.2 przed upływem terminu odstąpienia od umowy na adres mailowy tuczytam9@gmail.com lub na adres siedziby Księgarnia Tuczytam ul. Rynek 4, 32-650 Kęty.
 4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu rzeczy Sprzedawcy lub przekazania ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszelkie płatności, których dokonał, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia rzeczy (jeżeli został on pokryty przez Konsumenta). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 9. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta wskazane w niniejszym paragrafie przysługują również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Zgodnie z art. 38. ustawy o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Kwestię REKLAMACJI reguluje paragraf 6 Regulaminu naszego sklepu internetowego:

§6 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkty wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, za wady fizyczne lub prawne (rękojmia za wady).
 3. W związku z wystąpieniem wad Kupujący może złożyć reklamację wysyłając ją na adres ul. Rynek 4, 32-650 Kęty lub drogą mailową na adres tuczytam9@gmail.com W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona zawierać dane kontaktowe Kupującego, informację o rodzaju wad oraz roszczenie Kupującego.
 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji ustosunkuje się do niej za pomocą takiego środka komunikacji, jaki został wykorzystany do złożenia zamówienia.
 6. Przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Spotkajmy się w naszej księgarni stacjonarnej

Rynek 4, Kęty

WIĘCEJ
Wydarzyło się

co TAM się dzieje?

WIĘCEJ
TU kultura
Spotkanie autorskie z Adamem Zbyrytem - Człowiekiem z puszczy
Doświadczenia Pana Kleksa - warsztaty naukowe Fabryki Kreatywności
Prelekcja przyrodnicza Fundacji Mysikrólik
Koncert MARANTA - Anna Dudziak i Marcin Majcherek